Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

2006-2007 Öğretim Yılı Seminerleri

2006-2007

Güz Yarıyıl Seminerleri / Autumn Semester Seminars

Konuşmacı / Speaker
Akın Kürçer, ÇOMÜ,Jeofizik  Müh. Blm.
Konu / Subject Troia Fayı'nın Morfotektonik Özellikleri ve Paleosismolojik Ön Çalışmalar, KB Türkiye / Morphotectonics features of the Troia Fault and Preliminary Paleoseismology Studies, NW Turkey
Tarih / Date 11.10.2006 / 16:00

 

Konuşmacı / Speaker M. Ali Kaya, ÇOMÜ, Jeofizik  Müh. Blm.
Konu / Subject Arkeojeofizik araştırmaların önemi ve gerekliliği / Importance and Necessity of the Archaeogeophysical Researches
Tarih / Date 18.10.2006 / 16:00

 

 

Konuşmacı / Speaker Şebnem Elbek, ÇOMÜ, Jeofizik  Müh. Blm.
Konu / Subject Sığacık Körfezi'nin Sığ Sismik Verilerle İncelenmesi / Shallow Seismic Data Analysis of the Gulf of Sıgacık
Tarih / Date 01.11.2006 / 16:00

 

 

Konuşmacı / Speaker Korhan KÖSE, ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.
Konu / Subject Görüntü İsleme Tekniklerinin, Jeofizik Haritalama ve Gürültü Giderme Amacıyla Kullanılabilirliğinin Araştırılması / Image Processing Techniques for Geophysical Mapping and Noise Reduction
Tarih / Date 01.11.2006 / 16:00

 

 

Konuşmacı / Speaker Tolga Bekler, ÇOMÜ Jeofizik Müh.Blm.
Konu / Subject Doğu Anadolu Platosu Altında Sismik Hız Dağılımı / Seismic Velocity Distribution beneath the Eastern Anatolian Plateau
Tarih / Date 27.12.2006 / 16:00

 

 

Konuşmacı / Speaker Alper Demirci, ÇOMÜ Jeofizik Müh Blm.
Konu / Subject Çanakkale Şehir Merkezi Mikro Bölgeleme Çalışması Ön Sonuçları / Preliminary Results of the Micro-zoning Studies in Canakkale City Centre
Tarih / Date 08.11.2006 / 16:30

 

 

Konuşmacı / Speaker
Bülent Tank,BÜ, Kandilli RDAE Jeofizik ABD
Konu / Subject Yer manyetizmasının Jeofizik Bilimindeki Rolü / The Role of the Earth Magnetism in Geophysical Science
Tarih / Date 29.11.2006 / 16:30

 

 

Konuşmacı / Speaker
Dogan Kalafat,BÜ, Kandilli RDAE, Ulusal Deprem Izleme Merkezi
Konu / Subject Türkiye Geniş Bantlı Ulusal Sismik Ağ Tasarımı ve Uygulaması / Design and Implementation of the Turkey National Broadband Network
Tarih / Date 06.12.2006 / 16:30

 

 

Konuşmacı / Speaker
Yunus Levent Ekinci,ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.
Konu / Subject Manyetik Çalışmalarda Uygulanan Sınır Analizi Yönteminin İrdelenmesi / Examining Limit Analysis Method in Applied Magnetic Studies
Tarih / Date 13.12.2006/ 16:30

 

 

Konuşmacı / Speaker
İsmet Sincer,TPAO, Arama Grubu
Konu / Subject Sismik Yansıma Yöntemlerinin Esasları / Fundamentals of Seismic Reflection Methods
Tarih / Date 20.12.2006 / 16:30

 

 

Bahar Yarıyıl Seminerleri / Spring Semester Seminars

 

Konuşmacı / Speaker Tolga Bekler, ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.
Konu / Subject Aktif Kaynak Sismolojisi ve Kabuk Yapısı Modellemesi : Türkiye'den Örnekler / Active Source Seismology and Modelling of Crust Structure: Examples of Turkey
Tarih / Date 08.03.2007 / 16:00

 

Konuşmacı / Speaker Aslı Erim Özdoğan , ÇOMÜ Arkeoloji Blm.
Konu / Subject Arkeometri ve Önemi / Archaeometry and Importance
Tarih / Date 15.03.2007 / 16:00

 

 

Konuşmacı / Speaker Esen Arpat, Geomar, BÜ, Kandilli RDAE
Konu / Subject Marmara denizi ve Ege Denizinin Kuzey Kesiminin Yakın Jeolojik Geçmişteki Gelişimi/ Geological Evolution of the North of both Marmara and Aegean seas
Tarih / Date 22.03.2007 / 16:00

 

 

Konuşmacı / Speaker İlyas Çağlar , İTÜ Jeofizik Müh. Blm.
Konu / Subject Bilecik ve Çanakkale Jeotermal Alanlarında Jeofizik Uygulamalar / Geophysical Applications in Bilecik and Canakkale Geothermal Areas
Tarih / Date 29.03.2007 / 16:00

 

 

Konuşmacı / Speaker Bülent Tank , BÜ, Kandilli RDAE, Jeofizik ABD
Konu / Subject Fay Zonlarında Elektrik Özdirenç Yapısının Manyetotellürik Yöntemle İncelenmesi: Türkiye'den ve Dünyadan Örnekler/ Inspection of Electrical Resistivity Structure in fault zones via Magnetotelluric Methods: Examples from Turkey and around the world
Tarih / Date 05.04.2007 / 16:00

 

 

Konuşmacı / Speaker İrem Gül, , ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.
Konu / Subject Maden Aramalarında Gözlemsel Olarak Yapılan Çalışmalar Modellemesi: Turkiye'den Örnekler/ Modelling of observational studies in mine exploration: Examples from Turkey
Tarih / Date 13.04.2007 / 16:00

 

 

Konuşmacı / Speaker Pelin Tülü (1), Banu Akol (2), ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm , ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.
Konu / Subject Sığ Yeraltı Yapılarının Araştırılmasında Jeofizik Yöntemlerin Sınırları (1), Deprem Önceden Belirlenebilir mi? (2)/ Limits of Geophysical Methods in Research of shallow underground structures (1), Is the earthquake predictable?
Tarih / Date 19.04.2007 / 16:00

 

 

Konuşmacı / Speaker Gökhan Göktürkler, DEÜ Jeofizik Müh. Blm.
Konu / Subject Sayısal Modelleme ve Jeofizikte Kullanımı / Numerical Modelling and its using in Geophysics
Tarih / Date 26.04.2007 / 15:30

 

 

Konuşmacı / Speaker Ekrem Zor , TÜBİTAK, MAM YDBE
Konu / Subject Türkiye ve Çevre Bölgelerde Kabukta Sogurulma Hesapları/ Attenuation Calculation in Crust Beneath Turkey and its surroundings
Tarih / Date 03.05.2007 / 16:00

 

 

Konuşmacı / Speaker Savaş Gürçay , ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.
Konu / Subject Sığacık Körfezi (İzmir) ve Çevresinde Ekim-2005 Depremi Öncesi Yapılan Yüksek Çözünürlüklü Sismik Yansıma Çalışması/ High Resolution Seismic Reflection Studies in the Gulf of Sıgacık (Izmir) and its surroundings before the October 2005 Earthquake
Tarih / Date 10.05.2007 / 16:00

 

 

Konuşmacı / Speaker Ugur Gönülalan , TMMOB JFMO
Konu / Subject Yetkin Mühendislik ve Meslek İçi Eğitim/ Competent Engineering and Vocational Training
Tarih / Date 14.05.2007 / 16:00

 

 

Konuşmacı / Speaker Ayşe Güney , Eczacıbaşı Yatırım
Konu / Subject Kariyer olanakları ve CV (özgeçmiş hazırlama)/ Career Opportunities and CV (curriculum vitae)
Tarih / Date 17.05.2007 / 16:00