Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kısa açıklamalar

ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kısa açıklamalar
ayrıntılar için LEE altında “YÖNETMELİKLER” sayfasına bakınız.

 

 

Madde 22/1:

(ç):Doktora/sanatta yeterlik programına kayıtlı öğrencilerin bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere kredili derslerini ve seminer dersini tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyılda ve tez çalışmasını; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 12 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 14 yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayan, doktora/sanatta yeterlik sınavında başarısız olan ve başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar yeterlik sınavına girip, ikinci kez başarısız olan veya doktora/sanatta yeterlik tez önerisi savunmasında ikinci kez tez önerisi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

 

 

Madde 54/3: Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 21 krediden ve en az yedi adet ders, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 krediden az olmamak şartıyla 14 adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

 

“Proje Yazımı ve Akademik Sunum Teknikleri” dersleri her iki dönemde de açılmakla birlikte sadece bir defa alınması yeterlidir. Anılan ders daha önce alınmış ise bu ders yerine seçmeli ders grubundan ders alınmalıdır.

 

 

Madde 55:

(1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak şartı ile toplamda en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak şartı ile toplamda en az 300,00 AKTS kredisinden oluşur.

 

Eğitim-öğretim planları hazırlanırken güz ve bahar yarıyılları dikkate alınarak derslerin seçimlik ders havuzu kategorisinde planlanması gerekmektedir. Her iki yarıyılda olması gerektiği düşünülen derslerin güz ve bahar yarıyıllarının seçimlik ders havuzuna eklenmesi mümkündür.

 

Madde 56/1: Doktora programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 8 (sekiz) yarıyıl olup, azami tamamlama süresi 12 yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 (on) yarıyıl olup, azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır.

 

MADDE 57 – (2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği akademik takvim ile belirlenir. Belirlenen tarih dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken üçüncü yarıyılın sonunda veya en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu hakkını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılır.

 

MADDE 59 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile geçen öğrenci, en geç altı ay içinde (doktora yeterlilik sınavını izleyen yarıyıl içerisinde), yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini EABDB/EASDB’ye sunar. Öğrenci tez önerisini sözlü savunmasından en az bir ay önce doktora tez izleme komitesi üyelerine ulaştırır