Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Doktora Ders İçerikleri

Proje Yazımı ve Akademik Sunum Teknikleri

 

Bilimsel araştırma süreci ve yöntemleri, bilimsel proje hazırlık aşamaları ve hedeflerin belirlenmesi, proje içeriğinin oluşturulması, etik kurul izni alınması, proje yönetimi ve ekip oluşturma, proje sonuçlarının yaygınlaştırılması ve patent, orijinal araştırma makalesi ve derleme makale yazılması, doğru kaynak gösterimi, tez yazımı, rapor yazımı, akademik aşırmacılık/etik/intihal/açık erişim, hakemlik, PowerPoint sunum/ poster hazırlama, özgeçmiş, başvuru ve motivasyon mektubu hazırlama.

 

Seminer

 

Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir. Derste başarılı sunum yapabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgi verilmektedir.

 

Uzmanlık Alan Dersi

 

Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi, mevcut bilimsel yayınların takip edilmesi.

 

Jeoteknik Araştırmalarda Yer Dinamik Parametreler

 

Yer (zemin) araştırmalarında jeofizik yöntemlerden yararlanarak dinamik parametrelerin elde edilmesi gösterilecektir. Uygulamada karşılaşılan SPT –  Vs(30) arası ilişkilendirme gibi konular ele alınacaktır. Ayrıca yüzey dalgalarının yerlatının jeoteknik özelliklerini belirlemede kulanımı irdelenecektir.

 

Uygulamalı Jeoteknikte Mühendislik Sismolojisi

 

Baraj, köprü, tüneller gibi mühendislik yapıları ve bu yapıların oturduğu heyelanlı, yumuşak ve gevşek zeminlere sahip veya faylanma alanlarındaki karşılaşılabilecek geoteknik problemlerin çözümünde uygulanan sığ mühendislik sismolojisi konuları ve yine imar ve mühendislik alanlarının sismik tehlike ve risk çalışmalarında etken uygulanan sismik ve sismolojik çalışmaları bu dersi kapsamı içindedir.

 

Manyetotelürik Veri Analizi ve Yorumlamasında Özel Konular

 

Manyetotelürik yöntem ile veri toplamada kullanılan donanımlar ve arazi değişkenleri, verilerin araziden modelleme aşamasına kadar analizi ve değerlendirilmesi, temel teorik süreçler ve uygulamaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

Jeofizikte İleri Programlama Teknikleri

 

İleri düzey programlama tekniklerini kavramak ve Etkin olarak Jeofizik problemlerinin çözümünde kullanmak.

 

Sismoloji Veri Toplama ve Analizinde Özel Konular

 

Sismolojik veri toplamada kullanılan donanımlar ve saha parametreleri, dizim türleri, sismolojik ağlar, veri iletimi ve gönderme işlemleri, uluslararası veri formatları (GCF, SAC, SEGY, PASSCAL) , sahadan modele işlem aşamaları, otomatik tetikleme ve faz belirleme rutinleri, temel sismoloji rutinleri (SEISAN, SAC, SEISCOMP) ve yazılımları teori ve uygulamaları bu dersin içreğini oluşturmaktadır.

 

Depremlerin Önceden Belirlenmesi Çalışmaları

 

Deprem tahmininin geçerli olan tanımı, deprem tahmini üzerine çalışmaların tarihsel gelişimi ve öncü belirtilerde vade konularının incelenmesi. Uzun orta ve kısa dönem deprem önceden belirleme çalışmalarının incelenmesi. İsabetli ve isabetsiz deprem tahminlerinin sebepleri ile beraber irdelenmesi. Probabilistik tahmin çalışmaları ve sakıncaları ile determenistik tahmin çalışmaları ele alınır.

 

Jeofizikte Unix Tabanlı Programlama

 

Unix/Linux işletim sistemlerini ve açık kod kavramını tanıma, temel düzeyde farklı platformlarda programlama becerileri geliştirme ve Jeofizik problemlerinin çözümünde kullanma

 

Jeofizikte Özel Konular; Anadolu’nun Jeodinamik Özellikleri ve Jeodinamik Modelleme

 

Jeodinamikte temel kavramlar, Anadolu’nun jeodinamik evrimine ve güncel jeodinamik özelliklerine ilişkin çalışmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi ders kapsamındadır. Ders ayrıca, derin yer yapılarını ve kuvvetlerini araştırmak ve yorumlamak için kullanılan jeofizik yöntemlerle ve jeodinamik modelleme ilgili çalışmaların analizini de içermektedir.

 

Farkli fiziksel parametrelerin birlikte ters çözümü

 

Ders, EM sismik vb farklı verilerin birlikte kulanımı için iş akışı ve birleşik ters çözüm algoritmaları içerecektir. Güncel olarka kullanılan farklı yaklaşımların üstünlük ve zayıflıklarının karşılaştırılması ve aşılması gereken zorluklar ele alınacaktır.